Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Podmínky použití

SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A DUKANE IAS, LLC

Web Dukane IAS, LLC se sestává z různých webových stránek provozovaných Dukane IAS, LLC.

Web Dukane IAS, LLC je vám nabízen pod podmínkou, že beze změny přijímáte podmínky a upozornění zde obsažené. Vaše používání webu Dukane IAS, LLC představuje váš souhlas se všemi takovými podmínkami a upozorněními.

ZMĚNA TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění, za kterých je web Dukane IAS, LLC nabízen, včetně, ale nikoli výhradně, poplatků spojených s používáním webu Dukane IAS, LLC.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Web Dukane IAS, LLC může obsahovat odkazy na jiné weby ("linkované sitey"). Odkazované stránky nepodléhají kontrole společnosti Dukane IAS, LLC a společnost Dukane IAS, LLC není odpovědná za obsah jakýchkoliv linkovaných siteů, včetně bez omezení jakéhokoli odkazu obsaženého v linkovaném site nebo jakýchkoli změn či aktualizací v linkovaném site. Dukane IAS, LLC nezodpovídá za webové vysílání ani jinou formu přenosu obdrženého z jakýchkoli odkazovaných stránek. Dukane IAS, LLC vám tyto odkazy poskytuje pouze jako jakýsi bonus a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že jsme ze strany Dukane IAS, LLC schvalovali tuto stránku nebo v jakémkoli spojení s jejími provozovateli.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

Podmínkou vašeho používání webu Dukane IAS, LLC je, že společnosti Dukane IAS, LLC zaručujete, že nebudete používat web Dukane IAS, LLC za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a upozorněními. . Nesmíte používat web Dukane IAS, LLC žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit web Dukane IAS, LLC nebo zasahovat do používání a užívání webu Dukane IAS, LLC kteroukoli jinou stranou. Nesmíte získávat nebo se o získání pokoušet žádné materiály nebo informace žádnými prostředky, které k tomu nebyly úmyslně poskytnuty nebo poskytnuty prostřednictvím webových stránek Dukane IAS, LLC.

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Webové stránky společnosti Dukane IAS, LLC mohou obsahovat služby nástěnek, chatovací oblasti, diskusní skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře a/nebo jiná zařízení pro zprávy nebo komunikaci navržená tak, aby vám umožnila komunikovat s širokou veřejností nebo s skupiny (souhrnně „Komunikační služby“), souhlasíte s tím, že budete používat Komunikační služby pouze k odesílání, odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou správné a související s konkrétní Komunikační službou. Jako příklad, nikoli jako omezení, souhlasíte s tím, že při používání komunikační služby nebudete:

 • Pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva (jako jsou práva na soukromí a publicitu) ostatních.
 • Publikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakékoli nevhodné, vulgární, pomlouvačné, porušující, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, název, materiál nebo informace.
 • Nahrávejte soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony o duševním vlastnictví (nebo právy na soukromí a publicitu), pokud k nim nevlastníte nebo neřídíte práva nebo jste neobdrželi všechny potřebné souhlasy.
 • Nahrávejte soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software či programy, které mohou poškodit provoz cizího počítače.
 • Inzerovat nebo nabízet k prodeji nebo nákupu jakékoli zboží nebo služby pro jakékoli obchodní účely, pokud taková komunikační služba výslovně nepovoluje takové zprávy.
 • Provádějte nebo předávejte průzkumy, soutěže, pyramidové hry nebo řetězové dopisy.
 • Stáhněte si jakýkoli soubor odeslaný jiným uživatelem komunikační služby, o kterém víte nebo byste měli vědět, že nemůže být legálně distribuován tímto způsobem.
 • Falšovat nebo odstraňovat jakékoli autorské údaje, právní nebo jiná řádná upozornění nebo vlastnická označení nebo štítky původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v nahraném souboru.
 • Omezte nebo zakažte jakémukoli jinému uživateli používání a užívání komunikačních služeb.
 • Porušovat jakýkoli kodex chování nebo jiné pokyny, které se mohou vztahovat na jakoukoli konkrétní komunikační službu.
 • Sklízet nebo jinak shromažďovat informace o ostatních, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu.
 • Porušujte jakékoli platné zákony nebo předpisy.

Dukane IAS, LLC nemá žádnou povinnost sledovat komunikační služby. Nicméně, Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo posoudit materiály poslané přes komunikační služby a odstranit jakýkoli materiál podle vlastního uvážení. Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo ukončit vám přístup ke kterékoli nebo všem komunikačním službám a to kdykoli bez upozornění kvůli jakémukoli důvodu.

Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které jsou nezbytné k uspokojení jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního procesu nebo vládní žádosti, nebo upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakékoli informace nebo materiály, zcela nebo částečně. , podle výhradního uvážení společnosti Dukane IAS, LLC.

Při poskytování jakýchkoli osobních identifikačních údajů o vás nebo vašich dětech v jakékoli komunikační službě buďte vždy opatrní. Dukane IAS, LLC neovládá ani neschvaluje obsah, vzkazy či informace ve kterékoli komunikační službě, a proto se společnost Dukane IAS, LLC výslovně vzdává jakékoli odpovědnosti za komunikační služby a jakýchkoli akcí vzniklých na základě vaší účasti ve kterékoli komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími Dukane IAS, LLC a jejich názory nemusí zcela odpovídat názorům Dukane IAS, LLC.

Materiály nahrané do komunikační služby mohou podléhat zveřejněným omezením použití, reprodukce a/nebo šíření. Jste odpovědní za dodržování těchto omezení, pokud si materiály stáhnete.

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTI DUKANE IAS, LLC NEBO ZVEŘEJNĚNÉ NA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNCE DUKANE IAS, LLC

Dukane IAS, LLC si nenárokuje vlastnictví materiálů, které poskytnete společnosti Dukane IAS, LLC (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo které zveřejníte, nahrajete, vložíte nebo odešlete na jakýkoli web společnosti Dukane IAS, LLC nebo související služby (souhrnně „Příspěvky“). . Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním vašeho příspěvku však udělujete společnosti Dukane IAS, LLC, jejím přidruženým společnostem a nezbytným nabyvatelům sublicence povolení používat váš příspěvek v souvislosti s provozováním jejich internetových obchodů, včetně, bez omezení, práv na : kopírovat, distribuovat, přenášet, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, reprodukovat, upravovat, překládat a přeformátovat váš příspěvek; a zveřejnit své jméno v souvislosti s vaším Příspěvkem.

Za použití vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebude vyplacena žádná kompenzace. Společnost Dukane IAS, LLC se nezavazuje posílat nebo používat jakékoli příspěvky, které poskytnete, a může je kdykoli odstranit podle vlastního uvážení společnosti Dukane IAS, LLC.

Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním svého příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva k vašemu příspěvku, jak je popsáno v této části, včetně, bez omezení, všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli poskytovat, zveřejňovat, zveřejňovat, nahrajte, vložte nebo odešlete příspěvky.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK DUKANE IAS, LLC MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K INFORMACÍM ZDE SE PRAVIDELNĚ PŘIDÁVAJÍ ZMĚNY. DUKANE IAS, LLC A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLI PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY VE WEBU DUKANE IAS, LLC. NA RADY OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY DUKANE IAS, LLC NEMUSÍ BÝT SPOLEHNUTO PŘI OSOBNÍCH, LÉKAŘSKÝCH, PRÁVNÍCH NEBO FINANČNÍCH ROZHODNUTÍCH A KONKRÉTNÍ RADY PŘIZPŮSOBENÉ VÁM MĚLI BYSTE KONZULTOVAT S VHODNÝM PROFESIONÁLEM.

SPOLEČNOST DUKANE IAS, LLC A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA OBSAŽENÝCH NA STRÁNKÁCH IBCAS, A. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JSOU VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU. DUKANE IAS, LLC A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA TYTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK TN-MERCH A PODMÍNEK SPOLEČNOSTI PFIURCHAR PORUŠENÍ PRÁV .

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST DUKANE IAS, LLC A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, REKRESIVNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZA ŠKODY ZA JAKÉKOLI ŠKODY. ZTRÁTA POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU WEBOVÉ STRÁNKY DUKANE IAS, LLC, SE ZPOŽDĚNÍ NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY DUKANE IAS, LLC NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NEBO JAKÝKOLI SPOJENÉ S NÍM, NEBO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽEB NEBO JAKÉKOLI INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY DUKANE IAS, LLC, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ BÁZE DUKANE IAS, LLCCONTHER, WEB, WEB PORUŠENÍ, NEDBAVOST, PŘÍSNÁ ODPOVĚDNOST NEBO JINAK, I V PŘÍPADĚ, ŽE DUKANE IAS, LLC NEBO JEJICH DODAVATEL BUDE UPOZORNĚN NA MOŽNOST ŠKODY. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ WEBOVÉHO STRÁNKU DUKANE IAS, LLC NEBO S JAKOUKOLIV PODMÍNKOU POUŽÍVÁNÍ, MÁTE MOŽNOST NEPOKRAČOVAT V JEHO PUŽÍVÁNÍ.

SERVISNÍ KONTAKT

info@dukane.com

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení ukončit váš přístup na web Dukane IAS, LLC a související služby nebo jakoukoli jejich část a to kdykoli a bez upozornění. OBECNĚ V maximální míře povolené zákonem se tato smlouva řídí zákony státu Washington, USA a tímto souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem soudů v San Mateo County, Kalifornie, USA ve všech sporech vyplývajících z nebo související s používáním webu Dukane IAS, LLC. Použití webu Dukane IAS, LLC je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která nedá průchod všem ustanovením těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Souhlasíte, že mezi vámi a Dukane IAS, LLC neexistuje žádné joint venture, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah jako výsledek této smlouvy s webem Dukane IAS, LLC. Plnění této smlouvy ze strany společnosti Dukane IAS, LLC podléhá stávajícím zákonům a právním procesům a nic obsažené v této smlouvě není v rozporu s právem společnosti Dukane IAS, LLC vyhovět žádostem nebo požadavkům vládních, soudních a donucovacích orgánů nebo požadavkům souvisejícím s vaším používáním Web Dukane IAS, LLC nebo informace poskytnuté nebo shromážděné Dukane IAS, LLC s ohledem na takové použití. Pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána jako neplatná nebo nevymahatelná podle platných zákonů, včetně, nikoli však výhradně, výše uvedených prohlášení o vyloučení záruky a omezení odpovědnosti, bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazené platným a vymahatelným ustanovením. která nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbývající část smlouvy zůstane v platnosti. Není-li zde uvedeno jinak, tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a Dukane IAS, LLC s ohledem na webovou stránku Dukane IAS, LLC a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem. a Dukane IAS, LLC s ohledem na webovou stránku Dukane IAS, LLC. Tištěná verze této smlouvy a jakékoli oznámení podané v elektronické podobě jsou přípustné v soudních nebo správních řízeních na základě této smlouvy nebo souvisejících s touto smlouvou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané. v tištěné podobě. Je výslovným přáním stran, aby tato dohoda a všechny související dokumenty byly vypracovány v angličtině.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškerý obsah webu Dukane IAS, LLC je: Copyright 2019 by Dukane IAS, LLC a/nebo jejích dodavatelů. Všechna práva vyhrazena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Názvy skutečných společností a produktů zde uvedené mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Zde zobrazené vzorové společnosti, organizace, produkty, lidé a události jsou fiktivní. Není zamýšleno ani by nemělo být vyvozováno žádné spojení s jakoukoli skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

OZNÁMENÍ A POSTUP PŘI NÁROKU NA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

V souladu s Hlavou 17, Zákoníkem Spojených států, Sekcí 512(c)(2) by oznámení o údajném porušení autorských práv podle zákona o autorských právech Spojených států měla být zaslána určenému zástupci poskytovatele služeb. NA VŠECHNY DOTAZY, KTERÉ NEJSOU RELEVANTNÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP, NEOBDRŽÍME ŽÁDNOU ODPOVĚĎ. Viz Oznámení a postup pro uplatnění nároků na porušení autorských práv.

Podmínky použití

SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A DUKANE IAS, LLC

Web Dukane IAS, LLC se sestává z různých webových stránek provozovaných Dukane IAS, LLC.

Web Dukane IAS, LLC je vám nabízen pod podmínkou, že beze změny přijímáte podmínky a upozornění zde obsažené. Vaše používání webu Dukane IAS, LLC představuje váš souhlas se všemi takovými podmínkami a upozorněními.

ZMĚNA TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění, za kterých je web Dukane IAS, LLC nabízen, včetně, ale nikoli výhradně, poplatků spojených s používáním webu Dukane IAS, LLC.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Web Dukane IAS, LLC může obsahovat odkazy na jiné weby ("linkované sitey"). Odkazované stránky nepodléhají kontrole společnosti Dukane IAS, LLC a společnost Dukane IAS, LLC není odpovědná za obsah jakýchkoliv linkovaných siteů, včetně bez omezení jakéhokoli odkazu obsaženého v linkovaném site nebo jakýchkoli změn či aktualizací v linkovaném site. Dukane IAS, LLC nezodpovídá za webové vysílání ani jinou formu přenosu obdrženého z jakýchkoli odkazovaných stránek. Dukane IAS, LLC vám tyto odkazy poskytuje pouze jako jakýsi bonus a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že jsme ze strany Dukane IAS, LLC schvalovali tuto stránku nebo v jakémkoli spojení s jejími provozovateli.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

Podmínkou vašeho používání webu Dukane IAS, LLC je, že společnosti Dukane IAS, LLC zaručujete, že nebudete používat web Dukane IAS, LLC za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a upozorněními. . Nesmíte používat web Dukane IAS, LLC žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit web Dukane IAS, LLC nebo zasahovat do používání a užívání webu Dukane IAS, LLC kteroukoli jinou stranou. Nesmíte získávat nebo se o získání pokoušet žádné materiály nebo informace žádnými prostředky, které k tomu nebyly úmyslně poskytnuty nebo poskytnuty prostřednictvím webových stránek Dukane IAS, LLC.

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Webové stránky společnosti Dukane IAS, LLC mohou obsahovat služby nástěnek, chatovací oblasti, diskusní skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře a/nebo jiná zařízení pro zprávy nebo komunikaci navržená tak, aby vám umožnila komunikovat s širokou veřejností nebo s skupiny (souhrnně „Komunikační služby“), souhlasíte s tím, že budete používat Komunikační služby pouze k odesílání, odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou správné a související s konkrétní Komunikační službou. Jako příklad, nikoli jako omezení, souhlasíte s tím, že při používání komunikační služby nebudete:

Pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva (jako jsou práva na soukromí a publicitu) ostatních.

Publikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakékoli nevhodné, vulgární, pomlouvačné, porušující, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, název, materiál nebo informace.

Nahrávejte soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony o duševním vlastnictví (nebo právy na soukromí a publicitu), pokud k nim nevlastníte nebo neřídíte práva nebo jste neobdrželi všechny potřebné souhlasy.

Nahrávejte soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software či programy, které mohou poškodit provoz cizího počítače.

Inzerovat nebo nabízet k prodeji nebo nákupu jakékoli zboží nebo služby pro jakékoli obchodní účely, pokud taková komunikační služba výslovně nepovoluje takové zprávy.

Provádějte nebo předávejte průzkumy, soutěže, pyramidové hry nebo řetězové dopisy.

Stáhněte si jakýkoli soubor odeslaný jiným uživatelem komunikační služby, o kterém víte nebo byste měli vědět, že nemůže být legálně distribuován tímto způsobem.

Falšovat nebo odstraňovat jakékoli autorské údaje, právní nebo jiná řádná upozornění nebo vlastnická označení nebo štítky původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v nahraném souboru.

Omezte nebo zakažte jakémukoli jinému uživateli používání a užívání komunikačních služeb.

Porušovat jakýkoli kodex chování nebo jiné pokyny, které se mohou vztahovat na jakoukoli konkrétní komunikační službu.

Sklízet nebo jinak shromažďovat informace o ostatních, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu.

Porušujte jakékoli platné zákony nebo předpisy.

Dukane IAS, LLC nemá žádnou povinnost sledovat komunikační služby. Nicméně, Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo posoudit materiály poslané přes komunikační služby a odstranit jakýkoli materiál podle vlastního uvážení. Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo ukončit vám přístup ke kterékoli nebo všem komunikačním službám a to kdykoli bez upozornění kvůli jakémukoli důvodu.

Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které jsou nezbytné k uspokojení jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního procesu nebo vládní žádosti, nebo upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakékoli informace nebo materiály, zcela nebo částečně. , podle výhradního uvážení společnosti Dukane IAS, LLC.

Při poskytování jakýchkoli osobních identifikačních údajů o vás nebo vašich dětech v jakékoli komunikační službě buďte vždy opatrní. Dukane IAS, LLC neovládá ani neschvaluje obsah, vzkazy či informace ve kterékoli komunikační službě, a proto se společnost Dukane IAS, LLC výslovně vzdává jakékoli odpovědnosti za komunikační služby a jakýchkoli akcí vzniklých na základě vaší účasti ve kterékoli komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími Dukane IAS, LLC a jejich názory nemusí zcela odpovídat názorům Dukane IAS, LLC.

Materiály nahrané do komunikační služby mohou podléhat zveřejněným omezením použití, reprodukce a/nebo šíření. Jste odpovědní za dodržování těchto omezení, pokud si materiály stáhnete.

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTI DUKANE IAS, LLC NEBO ZVEŘEJNĚNÉ NA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNCE DUKANE IAS, LLC

Dukane IAS, LLC si nenárokuje vlastnictví materiálů, které poskytnete společnosti Dukane IAS, LLC (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo které zveřejníte, nahrajete, vložíte nebo odešlete na jakýkoli web společnosti Dukane IAS, LLC nebo související služby (souhrnně „Příspěvky“). . Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním vašeho příspěvku však udělujete společnosti Dukane IAS, LLC, jejím přidruženým společnostem a nezbytným nabyvatelům sublicence povolení používat váš příspěvek v souvislosti s provozováním jejich internetových obchodů, včetně, bez omezení, práv na : kopírovat, distribuovat, přenášet, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, reprodukovat, upravovat, překládat a přeformátovat váš příspěvek; a zveřejnit své jméno v souvislosti s vaším Příspěvkem.

Za použití vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebude vyplacena žádná kompenzace. Společnost Dukane IAS, LLC se nezavazuje posílat nebo používat jakékoli příspěvky, které poskytnete, a může je kdykoli odstranit podle vlastního uvážení společnosti Dukane IAS, LLC.

Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním svého příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva k vašemu příspěvku, jak je popsáno v této části, včetně, bez omezení, všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli poskytovat, zveřejňovat, zveřejňovat, nahrajte, vložte nebo odešlete příspěvky.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK DUKANE IAS, LLC MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K INFORMACÍM ZDE SE PRAVIDELNĚ PŘIDÁVAJÍ ZMĚNY. DUKANE IAS, LLC A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLI PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY VE WEBU DUKANE IAS, LLC. NA RADY OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY DUKANE IAS, LLC NEMUSÍ BÝT SPOLEHNUTO PŘI OSOBNÍCH, LÉKAŘSKÝCH, PRÁVNÍCH NEBO FINANČNÍCH ROZHODNUTÍCH A KONKRÉTNÍ RADY PŘIZPŮSOBENÉ VÁM MĚLI BYSTE KONZULTOVAT S VHODNÝM PROFESIONÁLEM.

SPOLEČNOST DUKANE IAS, LLC A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA OBSAŽENÝCH NA STRÁNKÁCH IBCAS, A. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JSOU VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU. DUKANE IAS, LLC A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA TYTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK TN-MERCH A PODMÍNEK SPOLEČNOSTI PFIURCHAR PORUŠENÍ PRÁV .

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST DUKANE IAS, LLC A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, REKRESIVNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZA ŠKODY ZA JAKÉKOLI ŠKODY. ZTRÁTA POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU WEBOVÉ STRÁNKY DUKANE IAS, LLC, SE ZPOŽDĚNÍ NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY DUKANE IAS, LLC NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NEBO JAKÝKOLI SPOJENÉ S NÍM, NEBO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽEB NEBO JAKÉKOLI INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY DUKANE IAS, LLC, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ BÁZE DUKANE IAS, LLCCONTHER, WEB, WEB PORUŠENÍ, NEDBAVOST, PŘÍSNÁ ODPOVĚDNOST NEBO JINAK, I V PŘÍPADĚ, ŽE DUKANE IAS, LLC NEBO JEJICH DODAVATEL BUDE UPOZORNĚN NA MOŽNOST ŠKODY. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ WEBOVÉHO STRÁNKU DUKANE IAS, LLC NEBO S JAKOUKOLIV PODMÍNKOU POUŽÍVÁNÍ, MÁTE MOŽNOST NEPOKRAČOVAT V JEHO PUŽÍVÁNÍ.

SERVISNÍ KONTAKT

info@dukane.com

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Dukane IAS, LLC si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení ukončit váš přístup na web Dukane IAS, LLC a související služby nebo jakoukoli jejich část a to kdykoli a bez upozornění. OBECNĚ V maximální míře povolené zákonem se tato smlouva řídí zákony státu Washington, USA a tímto souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem soudů v San Mateo County, Kalifornie, USA ve všech sporech vyplývajících z nebo související s používáním webu Dukane IAS, LLC. Použití webu Dukane IAS, LLC je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která nedá průchod všem ustanovením těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Souhlasíte, že mezi vámi a Dukane IAS, LLC neexistuje žádné joint venture, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah jako výsledek této smlouvy s webem Dukane IAS, LLC. Plnění této smlouvy ze strany společnosti Dukane IAS, LLC podléhá stávajícím zákonům a právním procesům a nic obsažené v této smlouvě není v rozporu s právem společnosti Dukane IAS, LLC vyhovět žádostem nebo požadavkům vládních, soudních a donucovacích orgánů nebo požadavkům souvisejícím s vaším používáním Web Dukane IAS, LLC nebo informace poskytnuté nebo shromážděné Dukane IAS, LLC s ohledem na takové použití. Pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána jako neplatná nebo nevymahatelná podle platných zákonů, včetně, nikoli však výhradně, výše uvedených prohlášení o vyloučení záruky a omezení odpovědnosti, bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazené platným a vymahatelným ustanovením. která nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbývající část smlouvy zůstane v platnosti. Není-li zde uvedeno jinak, tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a Dukane IAS, LLC s ohledem na webovou stránku Dukane IAS, LLC a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem. a Dukane IAS, LLC s ohledem na webovou stránku Dukane IAS, LLC. Tištěná verze této smlouvy a jakékoli oznámení podané v elektronické podobě jsou přípustné v soudních nebo správních řízeních na základě této smlouvy nebo souvisejících s touto smlouvou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané. v tištěné podobě. Je výslovným přáním stran, aby tato dohoda a všechny související dokumenty byly vypracovány v angličtině.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškerý obsah webu Dukane IAS, LLC je: Copyright 2019 by Dukane IAS, LLC a/nebo jejích dodavatelů. Všechna práva vyhrazena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Názvy skutečných společností a produktů zde uvedené mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Zde zobrazené vzorové společnosti, organizace, produkty, lidé a události jsou fiktivní. Není zamýšleno ani by nemělo být vyvozováno žádné spojení s jakoukoli skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

OZNÁMENÍ A POSTUP PŘI NÁROKU NA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

V souladu s Hlavou 17, Zákoníkem Spojených států, Sekcí 512(c)(2) by oznámení o údajném porušení autorských práv podle zákona o autorských právech Spojených států měla být zaslána určenému zástupci poskytovatele služeb. NA VŠECHNY DOTAZY, KTERÉ NEJSOU RELEVANTNÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP, NEOBDRŽÍME ŽÁDNOU ODPOVĚĎ. Viz Oznámení a postup pro uplatnění nároků na porušení autorských práv.